Regulamentul privind controlul de Stat al calitatii in constructii 

Home » Legislatie » Legea constructiilor » Regulamentul privind controlul de Stat al calitatii in constructii


HOTARIREA Nr. 272 din 14 iunie 1994  pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii

Emitent : Guvernul
Publicat in : Monitorul nr.193 din data 28.07.1994
_____________________________________
Guvernul Romaniei hotaraste :.
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii,
prevazut in anexa la prezenta hotarire.
ART. 2
Prevederile prezentei hotariri sint obligatorii pentru toti agentii economici
romani sau straini, institutii publice, organe ale administratiei publice
centrale si locale, care, potrivit legii, intervin in procesul de construire
sau detin calitatea de investitori, proprietari sau utilizatori de constructii,
oricare ar fi sursa de finantare sau forma de proprietate.
ART. 3
Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea
ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
ART. 4
Prevederile contrare prezentei hotariri se abroga.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza :
---------------
Ministrul lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului,
Marin Cristea
p. Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Dan Mogos,
secretar de stat
ANEXA 1
REGULAMENT
privind controlul de stat al calitatii in constructii
CAP. 1
Prevederi generale
ART. 1
Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, obiectivele,
continutul si organizarea, precum si modul de exercitare a controlului de stat
privind calitatea in constructii.
Dispozitiile regulamentului sint obligatorii pentru toti factorii implicati
in emiterea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire, in
amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea si postutilizarea
constructiilor.
Factorii implicati stabiliti prin lege sint : investitori, cercetatori,
proiectanti, specialisti verificatori de proiecte atestati si experti tehnici
atestati, fabricanti si furnizori de produse pentru constructii, executanti si
responsabili tehnici cu executia atestati, diriginti de specialitate,
proprietari, administratori, utilizatori, autoritati publice, asociatii
profesionale de profil etc.
ART. 2
Controlul de stat al calitatii in constructii constituie o componenta a
sistemului calitatii in acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care
statul exercita controlul in toate componentele acestuia, in scopul prevenirii
sau limitarii unor situatii ce pot aparea la constructii si care pot pune in
primejdie sau afecta negativ viata, sanatatea, mediul inconjurator sau pot
cauza pierderi materiale unor persoane, entitati sau societatii, in parte sau
in ansamblul ei.
ART. 3
Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica constructiilor,
inclusiv instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate,
destinatie sau sursa de finantare.
Acest control se exercita diferentiat, potrivit legii, in toate etapele
ciclului de existenta a constructiilor. Controlul se exercita atit la lucrarile
noi, cit si la lucrarile de interventii in timp - modernizari, reabilitari,
reparatii capitale, consolidari, precum si la alte categorii de lucrari de
natura acestora.
Exigentele privind calitatea instalatiilor si echipamentelor tehnologice de
productie se stabilesc si se realizeaza, potrivit legii, prin reglementari
specifice fiecarui domeniu de activitate.
ART. 4
Controlul de stat este independent de factorii implicati in activitatile
mentionate la art. 1.
CAP. 2
Obiectivele controlului de stat al calitatii in contructii
ART. 5
Controlul de stat al calitatii in constructii urmareste, in principal,
urmatoarele obiective :
a) indeplinirea, de catre organele de specialitate ale administratiei publice
centrale si locale, comisiile tehnice sau agentii economici, a obligatiilor
prevazute de lege referitoare la :
- eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire-
desfiintare si a avizelor necesare ;
- elaborarea reglementarilor tehnice in constructii ;
- certificarea calitatii produselor pentru constructii ;
- modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi de
constructii ;
- atestarea specialistilor ;
- acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii ;
- certificarea sistemelor de conducere si de asigurare a calitatii ;
- alte activitati similare prevazute de dispozitiile legale ;
b) respectarea, de catre toti factorii care contribuie sau sint implicati in
conceperea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor, a
prevederilor legale privind :
- reglementarile tehnice in constructii ;
- certificarea calitatii produselor folosite la realizarea constructiilor ;
- agrementele tehnice pentru produse si procedee noi ;
- verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii si
expertizarea proiectelor si a constructiilor ;
- domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si disciplinei in urbanism ;
- aplicarea sistemului propriu de calitate, management si asigurare a
calitatii ;
- modul de efectuare a verificarilor executiei corecte a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora prin diriginti de specialitate,
executanti si proiectanti si prin incheierea cronologica a documentelor care
atesta calitatea acestora conform reglementarilor tehnice in vigoare ;
- solutionarea de catre proiectant a neconformitatilor, eventualelor
deficiente de proiectare si defectelor de executie ;
- organizarea, functionarea si modul de indeplinire a controalelor interioare
(autocontrol, control ierarhic), precum si a celor exterioare (control tehnic
de calitate) ale productiei ;
- functionarea in conditiile legii a laboratoarelor de analize si incercari
in activitatea de constructii ;
- asigurarea activitatii metrologice in constructii ;
- receptia constructiilor la terminarea acestora, precum si la expirarea
perioadei de garantie ;
- urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si interventiile in
timp asupra acestora ;
- postutilizarea constructiilor ;
c) respectarea prevederilor autorizatiilor de construire, a avizelor
obligatorii si a altor documente referitoare la constructii, emise de organe
ale administratiei publice centrale si locale, precum si de alte organe
abilitate de lege ;
d) respectarea reglementarilor tehnice privind modul de tratare a
accidentelor tehnice produse la constructii, cauzate de fenomene sau calamitati
naturale (cutremure de pamint, inundatii, alunecari de teren, uragane etc.) sau
provocate prin actiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, socuri,
deficiente de conceptie si/sau de executie etc.), cu repercursiuni defavorabile
asupra starii si sigurantei constructiilor ;
e) imbunatatirea sistemului calitatii in constructii si a regulamentelor
aferente componentelor acestuia.
CAP. 3
Organizarea si modul de exercitare a controlului de stat al calitatii in
constructii
ART. 6
Controlul de stat al calitatii in constructii si lucrarilor publice se
exercita de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si
Amenajarii Teritoriului, precum si de celelalte organisme similare cu atributii
specifice stabilite prin dispozitiile legale. Inspectia de stat in constructii,
lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului este constituita dintr-o
inspectie centrala si inspectii teritoriale.
Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu functii de control,
pe baza unor proceduri de desfasurare a acesteia, de catre comisii aprobate de
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
ART. 7
Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita
prin inspectii, in mod diferentiat, pe baza de instructiuni aprobate de
Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului in urmatoarele moduri :
a) inspectii curente la factorii si agentii economici implicati in procesul
de proiectare, executie si explotare a constructiilor in diverse etape ale
acestui proces, pe baza unor programe trimestriale intocmite de inspectiile
teritoriale si aprobate de conducerea Inspectiei de stat in constructii,
lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului ;
b) inspectii in faze determinate ale executiei lucrarilor de constructii care
sint stabilite de proiectantul lucararii cu acceptul inspectiilor teritoriale.
Prin faza determinata, in acceptia acestui regulament, se intelege stadiul
fizic la care o lucrare de constructii, o data ajunsa, nu mai poate continua
fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului.
Stabilirea fazelor determinate, modul de realizare si dispunerea continuarii
lucrarilor - de catre proiectant, executant si investitor - sau, dupa caz,
autorizarea acestora de catre personalul inspectiei de stat in constructii,
lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si indeplinirea
eventualelor masuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili
prin
proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii
teritoriului.
Controalele in fazele determinate nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile
factorilor implicati in proiectarea si executia constructiilor.
c) inspectii prin sondaj efectuate din dispozitia conducerii Inspectiei de
stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului,
precum si din initiativa proprie a conducerilor inspectiilor teritoriale ;
d) inspectii tematice, dispuse de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice
si Amenajarii Teritoriului sau a Inspectiei de stat in constructii, lucrari
publice, urbanism si amenajarea teritoiului sau a inspectiilor teritoriale, la
factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare, executie,
exploatare a constructiilor, avind ca obiect analiza unor probleme complexe
legate de calitatea constructiilor sau modul de functionare si de aplicare a
componentelor sistemului calitatii in constructii ;
e) inspectii ale autoritatilor administratiilor publice centrale si locale
implicate in elaborarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de
construire, potrivit legii.
ART. 8
Inspectiile prevazute la lit. a)-d) din articolul precedent se vor exercita
si la statiile de betoane, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate,
ateliere de productie, la laboratoarele de incercari in constructii, precum si
alti furnizori de produse sau elemente de constructii executate in cadrul
productiei secundar-industriale.
ART. 9
Inspectiile efectuate in cadrul controlului de stat al calitatii in
constructii se consemneaza si se finalizeaza prin documente de control
stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului.
CAP. 4
Obligatii si raspunderi
ART. 10
In exercitarea controlului de stat in constructii, inspectia centrala din
cadrul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului are urmatoarele obligatii si raspunderi principale, pe
baza reglementarilor specifice :
a) organizeaza, coordoneaza si inspecteaza modul de exercitare a controlului
statului in constructii potrivit programelor aprobate si in conformitate cu
prevederile cap. 1 si 2 din prezentul regulament ;
b) exercita controlul in domeniul constructiilor la autoritatile
administratiei publice centrale si locale ;
c) organizeaza in teritoriu sistemul de control, stabileste metodologiile,
procedurile si obiectivele actiunilor de inspectie si controleaza activitatea
inspectiilor teritoriale ;
d) efectueaza inspectii in etapele de proiectare, executie si exploatare a
constructiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la
componentele sistemului calitatii in constructii ;
e) elaboreaza periodic informari, rapoarte si sinteze in domeniu, cu
propuneri de imbunatatire, care sint prezentate ministrului lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului ;
f) colaboreaza cu directiile de resort din Ministerul Lucrarilor Publice si
Amenajarii Teritoriului, cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, Institutul
Roman de Standardizare, Biroul National pentru Metrologie, Ministerul
Finantelor, Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor,
Padurilor si Protectiei Mediului, Departamentul pentru Administratia Publica
Locala si alte organe ale administratiei publice, pentru elaborarea de
reglementari cu scop de protejare a populatiei ;
g) elaboreaza si actualizeaza norme interne, instructiuni, proceduri si
stabileste mijloace si metode pentru desfasurarea activitatii proprii, asigura
dotarea cu aparatura si tehnica de control ;
h) realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si furnizeaza
date de sinteza din domeniul ;
i) autorizeaza personalul tehnic din activitatea de control tehnic de
calitate, precum si dirigintii de specialitate ai investitorilor si
proprietarilor ;
j) participa la elaborarea criteriilor si procedurilor de autorizare si
acreditare a laboratoarelor de incercari in constructii ;
k) autorizeaza laboratoarele de incercari in constructii si personalul
acestora ;
l) emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispozitiilor legale
in vigoare, acorduri de modificare a constructiilor existente ;
m) constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile
prevazute de lege ;
n) deleaga, dupa caz, efectuarea unor activitati proprii inspectiilor
teritoriale ;
o) asigura conditiile tehnice si economico-financiare pentru desfasurarea
activitatii Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrarilor
Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru punerea in siguranta a fondului
construit existent.
ART. 11
In exercitarea controlului de stat in constructii la agentii economici din
teritoriul arondat, inspectiile teritoriale in constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoriului au urmatoarele obligatii si raspunderi
principale :
a) inspecteaza modul de aplicare si functionare a sistemului calitatii si a
componentelor sale ;
b) inspecteaza la autoritatile publice locale, investitori si beneficiari,
modul in care acestia respecta prevederile legale referitoare la autorizarea
executarii lucrarilor si calitatea constructiilor ;
c) inspecteaza existenta si complexitatea documentatiilor de executie pentru
lucrarile ce se realizeaza, precum si modul in care sint respectate in
documentatiile de executie, in caiete de sarci si in contracte prevederile din
lege si reglementarile tehnice ;
d) inspecteaza activitatea specialistilor tehnici atestati in conformitate cu
prevederile legii si ale reglementarilor in vigoare ;
e) inspecteaza pe santiere daca se respecta in executie prevederile din
autorizatiile de construire, din proiecte si din caietele de sarcin si
reglementarile tehnice, precum si modul in care se asigura si se atesta
calitatea lucrarilor si a productiei industriale secundare in constructii
(betoane, elemente prefabricate etc.) in bazele proprii ale agentilor economici
cu activitate in constructii ;
f) inspecteaza, pe parcursul executiei obiectivelor de investitii in fazele
determinate, daca sint indeplinite, de catre factorii implicati, conditiile
tehnice din proiecte si reglementarile tehnice si autorizeaza continuarea lor
numai daca sint indeplinite aceste conditii ;
g) inspecteaza in perioada de utilizare, la constructiile pentru care a fost
stabilita, prin norme si proiecte, urmarirea speciala a comportarii in
exploatare, modul de respectare de catre beneficiari, proprietari sau
utilizatori a prevederilor elaborate in acest scop ;
h) inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea
prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare referitoare la receptie,
intocmirea, pastrarea si completarea cartii tehnice a constructiei si, dupa
caz, modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a starii constructiilor
;
i) inspecteaza respectarea prevederilor legale privind functionarea
laboratoarelor de incercari din constructii ;
j) inspecteaza la agentii economici cu activitate in constructii respectarea
prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitatii
materialelor, elementelor si lucrarilor de constructii ;
k) constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile
prevazute de lege ;
l) emite, dupa caz, la cererea proprietarilor, potrivit dispozitiilor legale
in vigoare, acorduri de modificare a constructiilor existente, in conformitate
cu competentele stabilite de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoiului ;
m) efectueaza periodic si ori de cite ori este necesar analize si elaboreaza
sinteze si rapoarte privind disciplina si calitatea in constructii.
ART. 12
Personalul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului, care efectueaza inspectii la agentii economici sau
care consulta si utilizeaza documente sau informatii de la acestia, are
obligatia de a pastra confidentialitatea datelor tehnice, a performantelor,
solutiilor tehnice, metodelor tehnologice etc. de care au luat cunostinta in
timpul exercitarii activitatii sale.
ART. 13
Inspectorii Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism
si
amenajarea teritoriului raspund, potrivit dispozitiilor legale, de
corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor
stipulate de ei in documentele intocmite.
ART. 14
In afara obligatiilor prevazute de lege, factorii si agentii economici
implicati in procesul de proiectare, amplasare, executie, utilizare si
postutilizare a constructiilor au urmatoarele obligatii si raspunderi :
a) sa puna la dispozitie organelor de control toate documentele si
informatiile necesare efectuarii controlului ;
b) sa perimita accesul la locul si punctele necesare pentru efectuarea
controlului ;
c) sa aduca la indeplinire dispozitiile si masurile stabilite de organele de
control ;
d) sa aplice toate masurile prevazute de lege si sa anunte, in termen de 24
de ore, inspectiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la
art. 5 lit. d) din prezentul regulament ;
e) sa sesizeze inspectiilor teritoriale cazurile de respingere a receptiilor
lucrarilor de constructii de utilitate publica, ca uramre a unor defecte de
calitate ;
f) sa anunte inspectia teritoriala cu 30 de zile inainte de inceperea
lucrarilor ;
g) sa achite la termenelel legale, in contul Ministerului Lucrarilor Publice
si Amenajarii Teritoriului, cuantumul sumei prevazute de lege, din valoarea
cheltuielilor de capital sau reparatii capitale ;
h) alte obligatii prevazute de lege.
CAP. 5
Dispozitii finale
ART. 15
Pentru constructiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin
ale ministrului apararii nationale, ministrului de interne, directorului
Serviciului Roman de Informatii, controlul calitatii se realizeaza de catre
organele proprii ale autoritatilor mentionate, abilitate in acest scop.
ART. 16
Controlul de stat in constructii nu exclude si nu suplineste controlul
interior sau alte forme de control si nu absolva factorii implicati in procesul
de construire de obligatiile si raspunderile ce le revin prin dispozitii legale
cu privire la realizarea conditiilor referitoare la calitatea constructiilor
pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrarile executate.
ART. 17
In cazul nerespectarii autorizatiei de construire, a avizelor, a proiectului,
a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementari tehnice in vigoare,
care pot afecta siguranta constructiilor, sanatatea oamenilor sau protectia
mediului inconjurator, se dispune investitorului si/sau
proprietarului/utilizatorului oprirea executiei lucrarilor in curs pina la
inlaturarea deficientelor respective si intrarea in legalitate.
In cazul in care acestia nu respecta dispozitiile date de Inspectia de stat
in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau
inspectiile sale teritoriale, se va sesiza organul de urmarire penala in
vederea actionarii in justitie.
ART. 18
In activitatile de inspectie, inspectorii se legitimeaza cu legitimatiile de
serviciu.
ART. 19
Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine raspunderi
si sanctiuni, potrivit legii.
   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje