Activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii  

Home » Legislatie » Activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii


OG nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii

Avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, ale carui dispozitii sunt in vigoare de la data de 2 septembrie 2008 si se aplica in mod direct de catre statele membre de la data de 1 ianuarie 2010, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta:

Art. 1. — Prezenta ordonanta stabileste cadrul legal pentru organizarea activitatii de acreditare si masurile necesare in vederea aplicarii dispozitiilor ce privesc acreditarea prevazute in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 218 din 13 august 2008.

Art. 2. — (1) In sensul prezentei ordonante, termenul „acreditare” si expresiile „organism national de acreditare”, „evaluare a conformitatii” si „organism de evaluare a conformitatii” au semnificatia prevazuta in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului.
(2) Prin expresia schema de acreditare specifica se intelege setul de reguli si cerinte aplicabile organismului national de acreditare si organismelor de evaluare a conformitatii, stabilite in scopul atestarii competentei acestora din urma de a realiza sarcinile specifice de evaluare prevazute in legislatia armonizata la nivel comunitar sau in legislatia nationala, dupa caz.

Art. 3. — Activitatea de acreditare, ca activitate de autoritate publica, se incredinteaza organismului national de acreditare recunoscut prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei.

Art. 4. — Organismul national de acreditare este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, avand statut juridic de asociatie fara scop patrimonial, infiintata conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare.

Art. 5. — (1) Asociatia prevazuta la art. 4 trebuie sa asigure respectarea prevederilor aplicabile organismului national de acreditare, stabilite prin regulamentul prevazut la art. 1 si prin prezenta ordonanta.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, statutul asociatiei si propunerile de modificare si de completare a acestuia se avizeaza de catre ministrul economiei.

Art. 6. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, conducerea structurii executive a asociatiei, responsabila pentru realizarea activitatii de acreditare, se asigura de catre directorul general, numit si revocat din functie de catre ministrul economiei.
(2) Durata mandatului, criteriile de numire si situatiile de revocare din functie, precum si criteriile de incompatibilitate pentru directorul general al structurii executive a asociatiei se reglementeaza prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Economiei, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
(3) Directorul general al structurii executive a asociatiei nu poate participa la evaluarea organismelor de evaluare a conformitatii si nici la luarea deciziei privind acreditarea acestora.

Art. 7. — (1) Organismul national de acreditare prevazut la art. 3 este singurul organism care emite certificate de acreditare pentru organismele de evaluare a conformitatii, indiferent daca acreditarea este solicitata cu titlu obligatoriu sau voluntar.
(2) Decizia organismului national de acreditare privind restrangerea, suspendarea, retragerea sau neacordarea acreditarii, precum si absenta acesteia poate fi contestata la instanta competenta, de organismele de evaluare a conformitatii, potrivit legislatiei aplicabile, daca aceasta nu a fost solutionata, in prealabil, de organismul national de acreditare, potrivit procedurii acestuia.

Art. 8. — (1) In situatia in care, in aplicarea legislatiei armonizate la nivel comunitar sau a legislatiei nationale, o autoritate cu functie de reglementare decide sa utilizeze acreditarea in scopul verificarii competentei organismelor de evaluare a conformitatii si daca se justifica necesar, organismul national de acreditare dezvolta scheme de acreditare specifice, stabilite cu autoritatea respectiva.
(2) In cazul in care organismul national de acreditare nu poate sustine, din venituri proprii, cheltuielile aferente dezvoltarii schemelor de acreditare specifice prevazute la alin. (1), fondurile necesare pot fi asigurate de la bugetul statului, in limita fondurilor disponibile, pe baza de contracte incheiate de autoritatile cu functie de reglementare interesate si organismul national de acreditare.

Art. 9. — (1) Finantarea activitatilor organismului national de acreditare se asigura din venituri proprii ale acestuia.
(2) Veniturile proprii ale organismului national de acreditare se realizeaza din tarife pentru activitatile de acreditare si alte activitati asociate acestora, stabilite in statutul asociatiei prevazute la art. 4, si din fonduri atrase, potrivit legii. Tarifele pentru activitatile de acreditare se avizeaza de catre ministrul economiei.
(3) In completarea veniturilor proprii, organismul national de acreditare poate beneficia de fonduri de la bugetul de stat pentru plata cotizatiilor la organizatiile europene si internationale, precum si pentru plata obligatiilor ce decurg din participarea acestuia la lucrarile organizatiilor europene si internationale de acreditare, in limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale cu aceasta destinatie Ministerului Economiei.

Art. 10. — Organismul national de acreditare supune auditului statutar situatiile financiare anuale si publica aceste situatii, precum si raportul de audit aferent, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor contabile aplicabile.

Art. 11. — In calitate de coordonator al infrastructurii calitatii conform prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata, Ministerul Economiei:
a) indeplineste atributiile ce revin statului in aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in relatia cu organismul national de acreditare, statele membre, Comisia Europeana si organismul recunoscut in temeiul art. 14 al aceluiasi regulament;
b) intreprinde masurile necesare in vederea corelarii politicilor ce privesc acreditarea cu politicile comunitare in domeniu;
c) se asigura si ia masuri, atunci cand este cazul, ca organismul national de acreditare, prin politicile, strategia si practicile sale, sa raspunda cu competenta, promptitudine si fara a impune conditii oneroase sarcinilor si solicitarilor in legatura cu acreditarea;
d) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, desemneaza, prin ordin al ministrului, un reprezentant al sau, care are calitatea de vicepresedinte al organismului national de acreditare si are drept de veto in luarea deciziilor organismului national de acreditare, in situatia in care acestea pot sa aduca
atingere dispozitiilor legale aplicabile.

Art. 12. — (1) Marca nationala de acreditare este o reprezentare grafica continand cuvantul „RENAR” insotit de insemnele nationale, prin care se atesta ca un organism de evaluare a conformitatii este competent sa efectueze sarcini specifice din domeniul pentru care este acreditat. Marca
nationala de acreditare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
(2) Titularul marcii nationale de acreditare este Ministerul Economiei, iar marca nationala de acreditare este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si se administreaza conform prevederilor legislatiei aplicabile.
(3) Dreptul asupra marcii nationale de acreditare se transmite organismului national de acreditare de catre Ministerul Economiei, potrivit legii.

Art. 13. — In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, va adopta hotararea prevazuta la art. 3.

Art. 14. — Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3, Asociatia de Acreditare din Romania isi mentine calitatea de organism national de acreditare, dobandita potrivit prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 354/2003 privind recunoasterea Asociatiei de acreditare din Romania — RENAR ca organism national de acreditare.

Art. 15. — In aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului si ale prezentei ordonante, ministrul economiei emite ordine si instructiuni.

Art. 16. — Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 17. — Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
p. Ministrul economiei,
Constantin Claudiu Stafie,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucuresti.

   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje